Česká Bříza
Obec Česká Bříza

Historie

Obec Česká Bříza 

Popis vesnice

Česká Bříza leží asi 12 km severně od města Plzně. Poprvé je zmiňována r.1401, kdy patřila k probožství rokycanskému. Po r.1623 byla postoupena plaskému klášteru. Málokdo ví, že se naše vesnice kdysi jmenovala Německá Bříza. Dne 22. 5. 1945 obec požádala o změnu názvu na Českou Břízu.

Když pojedete z Plzně směrem do Zruče, hned na začátku vesničky po pravé straně uvidíte místní kulturní dům, hostinec s venkovním posezením a prolézačkami pro děti. KD postupně zvelebujeme (plastová okna, rozvod plynového topení, v hostinci nový rozvod elektřiny a čistička vzduchu). Odtud je krásný výhled na hrad Radyni a Chlum.

Když projíždíte od KD dál, z kopečka narazíte na prodejnu Jednoty Plasy a na druhé straně spatříte pomník padlých z první světové války. Pořád rovně za nosem a jste na rozlehlé návsi, uprostřed návsi stojí zděná šestiboká kaplička sv.Petra a Pavla z r. 1808. „Lípa Svobody“ vysazená r.1945 kapličku chrání. Náves je klasicky půlkruhová, s některými ještě zachovalými domky s klasickou bránou. Dobře si prohlédněte opravený domek se slunečními hodinami. Nechybí tu ani rybníček s lekníny, které ho v letních měsících zdobí svými květy, vrby a břízky se vytyčují v okolí rybníčka. Naše náves okouzlila v r.1922 i filmaře, natáčela se zde první filmová „Prodaná nevěsta“.

Pod obcí směrem na Třemošnou můžete spatřit starý mlýn (rod nynějších majitelů tu má kořeny od r.1845) a v údolí podél řeky Třemošenky chatovou osadu (první chaty se začaly budovat okolo r.1930) společně s koupalištěm.

Pod obcí směrem na Hromnici zahlédnete bývalý „pivovar“ (dnes soukromý penzion) a požární nádrž podél řeky Třemošenky.

V obci máme vodovod s čističkou odpadních vod, byla provedena plynofikace, kanalizace, nové dopravní značení dle EU, hostinec, prodejna, farma ZD, Dětské hřiště s prolézačkami a pískovištěm. Pěkně upravený místní hřbitov u lesa.

V současné době ve vesnici žije kolem 570 obyvatel, poslední čtyři roky se nám rodí více malých občánků a lidé z měst mají stále zájem o koupi domů či parcel na výstavbu rodinných domů.

Pro srovnání – v r.1922 (v kronice první zmínka) v obci bydlelo 681 občanů, zhruba 140 domů, 4 krámy, 2 hospody, kovář, obuvník, krejčí, truhlář, pokrývač.34 koní, 154 krav, 72 psů, 95 koček, 1258 slepic, 93 králíků.

Ve vsi Vás přivítá klid, hezky upravené domky se zahrádkami, třešňová alej, která Vás zavede do místního lesa „Kašovna“. Houbaři si zde přijdou na své, natrháte si borůvky, kterých tu je také dost. Přivítáme i kolaře, běžkaře či turisty na procházky pěknou krajinou.

V blízkém okolí můžete navštívit zámecký dvůr „ Býkov“, „Červené jezírko“ v Hromnici, v Druztové zříceninu hradu „Věžka“, v Plasích klášter .

Chcete-li o nás vědět více, klikněte na další informace. Děkujeme.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Historie výstavby naší vesnice

1920 – zrušena místní cihelna, vybudována vodní nádrž v blízkosti pomníku padlých (1949 byla zavezena).

1928 – místní mlynář p. Krýsl postavil moderní pekárnu vytápěnou uhlím (rod nynějších majitelů tu má kořeny od r.1845).

1929 - vybudování elektrizace, začátek prací v září a 18.12. se poprvé rozsvítilo (136.000,-Kč).V březnu tohoto roku se začal budovat místní hřbitov, cihelna se rozebrala a z cihel občané sami stavěli.Cesta k hřbitovu byla vybudována svépomocí občanů. První pohřbený občan – Josef Balík, zemřel 26.11.1929 (za svého života žádal, aby již nebyl pohřbíván na hřbitově v Druztové, kde se naši občané pohřbívali, jeho žádosti bylo vyhověno).

1931 – vybudován rybník na návsi, který svými lekníny zdobí naši náves dodnes.

1.7.1939 – otevřeno nově zbudované koupaliště (směrem na Třemošnou) s plnou parádou
(WC, kabinky na převlékání, plavčík).

1942 – přestěhování obecního úřadu ze soukromého domku do č.p. 38.

22. 5. 1945 – požádáno o změnu názvu obce z Německé Břízy na Českou Břízu, zasazena LÍPA SVOBODY u kapličky.

1947 – svépomocí občanů zřízena hovorna pro občany v místní škole (28.000,-Kč).

1949 – svépomocí občanů vybudován místní rozhlas.

1951 – začátek budování kameninové kanalizace, etapově se pokračuje až do současné doby, nyní kanalizace plastová.

1955 – zřízen telefon pro občany na obecním úřadě, 1997 – dokončena v obci výstavba telefonní sítě, nyní občané často pevnou telefoní linku ruší (drahý nájem, mobilní telefony).

1961 – I. etapa výstavby místního kulturního domu, ale až 25. 12. 1967 slavnostně otevřen, výstavba trvala dlouho pro nedostatek materiálu a hlavně pro porušení slibu občanů, kteří si sami dali slib, že budou svépomocně pracovat na stavbě.1970 postaven venkovní betonový parket za KD, bohužel byla uspořádána jen jedna venkovní taneční zábava, parket nevyužitý, 2006 v celém KD vyměněny okna za plastová a vchodové dveře, 2007 rozvod plynového topení.

V listopadu 1964 – začátek výstavby samoobsluhy Jednoty, po r. 1990 – hrozí zavření obchodu, občané si začali nakupovat ve velkých marketech v Plzni, krize byla zažehnána a nyní obchod funguje dobře za vedení příjemné paní vedoucí, dostanou se tu nejen základní potraviny.

1970 – výstavby bytovky ZD. Zhotoveny veřejné zářivkové osvětlovací stožáry po celé vesnici. Začátek pokládání obrubníků.

1974 – rekonstrukce bývalé požární zbrojnice (naproti prodejně), zde zřízen pro veřejnost mandl a kadeřnictví. Dnes tam mají naše starší občanky klubovnu, kde se schází každý čtvrtek na kávu.

22. 9. 1975 – vysypán poslední kubík betonu do koupaliště (směrem na Hromnici u bývalého místního pivovaru).

1977 – začátek výstavby mateřské školy, 28. 10. 1978 byla otevřena, děti se sjížděly z okolních vesnic.30. 6. 1996 byl ukončen její provoz pro nedostatek dětí. 1999 - dodnes pronajmuta p. Kepkovi.

1980 – zavedeno elektrické vedení do chat, které se začaly stavět kolem 30. let lidmi z měst v krásném údolí okolo řeky Třemošenky v blízkosti místního mlýna. Pokračování pokládání obrubníků a sázení růží před každý RD.

1993 – začátek budování vodovodního řádu v obci,1997 skončila výstavba vodovodu posledními soukromými přípojkami.

20. 9. 1999 – zahájena výstavba čističky odpadních vod, 1. 11. 2000 uvedena do provozu.

2004 – začátek budování plynofikace obce, 30. 4. 2006 výstavba dokončena.

Výstavba silniční sítě

1914 – žádost na vybudování silnice do Třemošné, bohužel léta obecní zastupitelé v Třemošné žádost zamítají. Až v 1938 silnice vybudována po tolika letech úsilí, náklady hradil stát obec dala pozemky. Původně obec chtěla vést silnici přes místní les „Kašovna“.

1954 – asfaltování silnice do Zruče.

1974 – vybudován nový most pod vsí a asfaltování silnice, terénními úpravami byla odstraněna část skály „Mastné krámce“.

1975 – vybudován nový most přes řeku Třemošenku směr Hromnice, pro výstavbu byla část skály „Hrádek“ zlikvidována. Postupné asfaltování všech cest v obci.

V budoucnu opět počítá obec  s  budováním nových povrchů silnic, neboť  jsou některé poničeny stálým kopáním při budování inženýrských sítí.

Veřejná doprava

1920 – zaveden autobus do Horní Břízy, občané tam jezdili za prací do místní továrny – kaolinka.

4. 11. 1929 – na žádost zaměstnanců „Škodových závodů“ zaveden autobusový spoj ráno a odpoledne do Plzně.

1945 – rozšířeny autobusové spoje do Plzně, kam občané jezdili za prací.

1996 – ruší se hodně autobusových spojů do Plzně, lidé se stěhují do města.

V  současné  době  jezdí  přes  všední  den  sedm  spojů  do  Plzně  a  sedm  zpět.

Historie zemědělství naší vesnice

1929 – se objevil mor vepřového dobytka, 80% ztráty. Veliká zima měla za následek pomrznutí ovocných stromů (škoda 10 000 korun).

1933 – se objevil mor slepic, 50% ztráty. Vysoký výskyt myší na poli, zničily velkou část úrody.

Občané měli svá políčka, lesy, statky, které si obhospodařovali.

1939 – díky deštivému počasí se nemohly vyndavat brambory a nemohlo se orat ani sít.

1954 – postupně vzniká místní JZD

1964 už celá obec hospodařila společně

1955 – výstavba nového kravína, poprvé použit strojní sázeč na brambory

1963 – byl velmi úrodný rok

1965 – postaven kravín a vepřín, zakoupeny traktory a jiné zemědělské stroje, které ulehčily těžkou práci v zemědělství. Pracovalo zde mnoho lidí z vesnice, postavena bytovka pro zaměstnance družstva.

1969 – zakoupena nová váha. Sloučení družstev Česká Bříza, Zruč, Druztová, Dolany se sídlem a vedením v JZD Zruč.

1971 – švestky napadeny „šárkou“, proto 50 % stromů muselo být poraženo.

1977 – mrazy v červnu zničily první úrodu (brambory, zeleninu).

V současné době místní farma patří pod Třemošenskou a. s. se sídlem ve Třemošné, pracuje zde minimálně zaměstnanců. Chovají zejména krávy a věnují se rostlinné výrobě. Místní občané od ZD mají možnost odebírání obědů.

Soukromým zemědělcem je pan Ladislav Roubal, který chová krávy a obhospodařuje svá pole a louky.

V obci máme celkem čtyři rodiny, které chovají koně.

Historie kultury v naší vesnici

1808 – vystavěna ve středu rozlehlé návsi zděná šestiboká kaple sv. Petra a Pavla s doškovou střechou. 1985 byla opravena fasáda a udělána nová eternitová střecha. 2001 paní Jitka Černá ve svém zdejším keramickém ateliéru zhotovila zvon do kapličky a postarala se o lepší vzhled interiéru, oprava fasády. 2003 byla určena za kulturní památku.

1869 – zřízena místní základní škola pro 1. až 5. ročník. 1979 – zrušeno vyučování v bud. čp. 78 a místní žáci začali navštěvovat ZŠ ve Zruči. Ve škole se využívala tělocvična, kde cvičily děti v Sokole, sklad CO a místní knihovna. 1998 – prodána do soukromí panu Ing. Eduardu Korunkovi.

1911 – založeno sdružení dobrovolných hasičů. 1947 byla sboru zakoupena jedna z moderních motorových stříkaček (68.000,-Kč). 1971 vybudována nová hasičská zbrojnice (stará požární zbrojnice – naproti prodejně, byla zrekonstruována pro kadeřnictví a mandl).1972 zakoupen k hasičárně železný sušák na sušení hadic.V minulosti do hasičského sdružení bylo zapojena velká část občanů včetně mládeže a pořádali mnoho akcí pro občany. V současné době ve sdružení z mladších občanů nemá nikdo chuť pracovat. Pár nadšenců z řad hasičů je proto již v důchodovém věku. Schází se každou první středu v měsíci v místním pohostinství. Každoročně pořádají hasičský ples, čistí místní koupaliště a udržují v chodu stříkačku. I tak jsme za jejich činnost moc rádi.

1914 – založen místní Sokol.

1919 – první zmínka o divadelním představení hry „Blázinec v prvním poschodí“.Z údajů v místní kronice plyne, že zde velmi dobře prospívali místní divadelní ochotníci, kteří měli při vystupování úspěchy a velkou účast diváků.

1920 – založena tělovýchovná jednota.

1922 – naše náves okouzlila filmaře a 28. 4. tu byla natočena první filmová „Prodaná nevěsta“.

3. 6. 1923 – slavnostní odhalení pomníku padlých (24 padlých) v 1. světové válce, který zhotovil mistr kameník pan Václav Hák z Plzně. Na tuto památku byla udělána sbírka po vsi, vybráno 987,-korun. V současné době se uvažuje o rekonstrukci pomníku (2008).

1924 – velmi vzkvétala kultura v naší vesničce (divadelní představení, přednášky, taneční zábavy, tělovýchovná cvičení, jednotlivé složky byly aktivní).

1940 – bohužel díky válce na kulturu nebyl čas ani pomyšlení a tak nebyla skoro žádná.

Po 1945 – postupně začala opět kultura vzkvétat.

1953 – promítání filmů každých 14 dní za velké účasti občanů a dětí.

1962 – založen svaz zahrádkářů.

Po roce 1960 velmi kultura upadá a v roce 1971 se místní kultura omezila jen na pořádání tanečních zábav, začátek pořádání diskoték. Občané hodně jezdili do plzeňského divadla, pořizovali si předplatné. Lidé zpohodlněli, v každé rodině byl televizor a auty si každý zajel raději za kulturou jinam. Na to to období si velmi postěžoval zdejší kronikář.

1974 – v obci uskutečněno první vítání malých občánků, tento zvyk se dodržuje i nadále.

1975 – naše kultura vzrůstá, např.se uskutečnila první výstava ovoce a zeleniny s velkým úspěchem. Složky pracují velmi aktivně.

1976 – první rozsvícení vánočního stromečku v parku u pomníku padlých. V roce 2006 po 30ti letech se zase rozsvítil vánoční stromeček – tradici chceme zachovat každoročně.

1979 – zaveden v celé republice letní a zimní čas.

Po roce 1990 se zdá, že vyhasíná veškerá snaha občanů udělat něco pro vesnici (úklid veřejného prostranství, hrabání listí na podzim, …) a to trvá dodnes. Je to velká škoda, vesnice je nás všech a jakou si ji uděláme, takovou jí budeme mít. Lidé často hledí jen na sebe a žijí jen pro sebe. Postupně se ruší místní spolky, a proto se organizuje malý počet kulturních akcí. Máme pěkný a prostorný sál v KD, tak proč ho nevyužít. Několikrát se začalo cvičit v sále KD, ale brzo se pro neúčast skončilo, to samé platí o pin-pongu.

Od roku 1999 do konce roku 2004 – byl v činnosti dětský oddíl „Čábuzáci“pod vedením Mirky Cigánkové, oddíl pořádal různé akce pro děti i dospělé (např. velikonoční, vánoční jarmarky, pohádkový les, masopust, různá vystoupení např. ke Dni matek).

Od r.1993, byl založen HBC Cannibals Česká Bříza, který hraje turnaje v hokejbalu, pořádá každoročně dětský maškarní bál, pingpongový a nohejbalový turnaj spojený se soutěžemi pro děti. Místní hasiči, jak je již zmíněno výše, pořádají každoročně hasičský bál.

Od r. 2006 do r 2007 naše kulturní referentka obce pořádá a zajišťuje různé akce pro děti i dospělé (např. vánoční, velikonoční akce, dětský bál - Pyžamový, divadelní představení, taneční zábava – Klobouková, pohádky pro děti).

28.4.2008 - v obci vzniklo Občanské sdružení přátel České Břízy, jehož cílem je pořádat kulturní a sportovní akce pro děti i dospělé.

V minulosti v obci bylo mnoho spolků např. svaz žen, modeláři, zahrádkáři, červený kříž, kroužek čtenářský, rozhlasový či filmový.

Historie životní úrovně občanů naší vesnice

1920 – zanikají tzv.“černé kuchyně“, které se mění na komory a světničky.

1931 – začíná velká nezaměstnanost občanů, nezaměstnaní pobírají poukázka na potraviny, 10,-Kč pro svobodné a 20,-Kč pro ženaté na jeden týden, vydávány jsou „Mléčenky“ - půl litru mléka denně na jedno dítě. „Chlebovné“ - svobodný 1,20 kg, ženatý 2,40 kg na jeden týden.

Obec pro pomoc občanům podnikala „nouzové práce“ např. se budovaly silnice v obci. Ministerstvo soc. péče přispívalo 8,-Kč na jednoho dělníka a 12,-Kč doplácela obec, takže dělník dostával za 8 hod. práce 20,-Kč.

V továrnách se pracovalo jen pár dní či hodin v týdnu. Na vesnici byla opravdu pracovní krize, ale je zajímavé,  že právě  v této  době  si  lidé z  měst od obce pronajímají obecní pozemky za účelem výstavby chat. Obec neodmítá, shání peníze, kde se dá.

1934 – je zaznamenáno 30 dělníků bez práce.

1940 – lístky na potraviny šatstvo, uhlí, dříví, tabák, boty, cukrovinky. Je nařízen povinný osev máku a dodávka vajec, drůbeže, mléka, ....

1955 – objevují se první televize, pračky, rádia, ždímačky, sporáky elektrické i plynové.

1962 – je v obci 56 televizorů.

1963 – jsou občany měněny dřevěné ploty za kovové, které mají mnozí dodnes.

1965 – má v obci 76 rodin televizi, 21 rodin auto, 82 motocyklů.

1970 – si občané staví garáže na auta.

1976 – 60 % občanů vlastní auto, 50 % občanů má ústřední topení. Již do běžného vybavení domácnosti patří ledničky, pračky (někde i automatická), vysavače.

1984 – jsou barevné televizory a boilery samozřejmostí, 100 rodin vlastní auto.

1987 – je 800,-Kčs mateřský příspěvek, 50.000,-Kčs novomanželská půjčka splatná do 15ti let.

Historie péče o životní prostředí:

1939 – zahájen sběr odpadových hmot - zejména železa.

1942 – sběr rozšířen o sběr kostí a papíru.

Od r. 1982 jednotlivé složky v obci pečovaly o určená veřejná prostranství (dnes bohužel – vzhledem k ukončení činností těchto složek a nechuti pracovat ve prospěch obce – tato prostranství jsou upravována pouze dle ochoty jednotlivých občanů a obce).

1983 – zlegalizována skládka pevného odpadu z domácností „Kozinec“ .

1996 – skládka „Kozinec“ uzavřena, ale je používána dodnes jen na suť a zeminu. Občané mají své popelnice, pořízeny kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír, plast).

1997- každý občan musí mít minimálně jednou za 14 dní vyvezenou popelnici (REODEPONA, dnes AVE), zaveden 2x ročně sběr nebezpečného odpadu a bioodpadu. V obci sběr železa. Kontejner u hřbitova na odpad z hrobů.

2007 – umožněno odevzdávání nebezpečného odpadu (bezplatně na základě trvalého bydliště, PO) v Třemošné „sběrný dvůr“.

Samozřejmě vybudováním vodovodu, čističky odpadních vod a plynofikace se snažíme o zlepšení (udržení) životního prostředí v obci.

Byly dříve chřipkové epidemie?

Ano byly, první  zmínka o  velké epidemické chřipce je z roku 1962. V roce 1970 – řádí zákeřná   chřipková   epidemie,  občané  mají  vysoké  horečky  a  léčí  se  až   4  týdny (přerušeno  školní vyučování pro  velký počet  nemocných dětí i učitelů).  V kronice  jsou pouze tyto informace, nicméně s chřipkovou epidemií se potýkáme již každoročně.

1975 –   provedeno  první   povinné  hromadné  očkování  všech  občanů  proti  tetanu  na obecním úřadě, potvrzení o očkování v OP.

Historie počasí v naší vesnici

Velmi suché a teplé počasí

1923 (údajně takové sucho - starší pamětníci epamatovali).

1933 (ze studní mizela voda)

1934 bylo + 35°C, 1947 byl kritický suchý rok

1959 bylo až + 32°C

1962 bylo až + 35°C (veliké sucho)

1973 byl kritický suchý rok srovnatelný s rokem 1947 (vysychají studně)

1976 bylo až + 35°C (veliké sucho)

1979 bylo až + 32°C.

Povodně, krupobití

13. 6. 1924 náhlá povodeň, prudké deště,  od proudů  vody se poškodily silnice.

11. 6. 1937 krupobití nadělalo 50% škody na úrodě.

1939 od začátku  měsíce  října  do konce prosince pršelo (nemohly se sklízet brambory, sít ani orat pole).

1954 (srpen a září) krupobití.

1966 -  abnormální  deštivé  srážky,  vodní toky  v celé republice se skoro během celého roku nedostaly do normálního stavu, byla řada záplav.

18 .8. 1972 - krupobití a vichřice (poškozeny střechy a úroda).

14. 8. 1974 - krupobití, 6. 5. 1978 – krupobití, dva a půl dne nepřetržitě pršelo (záplavy u mlýna a ve sklepech RD byla voda).

18. 8. 1979 - velké krupobití.

21. a 24. 1. 1986 – zaznamenán  otřes zemětřesení  (u nás  nejsilnější  v  těchto dnech), jehož  epicentrem  a nejsilnější  otřesy byly pozorovány mezi Chebem a Frant. Lázněmi. Lidé u nás vše pociťovali jako vzdálené hřmění, které bylo doprovázeno záchvěvem půdy.

1993 - velmi větrno

1996 - velmi deštivo (velké povodně zvláště na Moravě)

1999 - velké krupobití a vichřice (poškozeny střechy,  mnoho padlých stromů, poškozen hřbitov, zničena většina část úrody).

2002 - velké povodně v celé republice (zaplaven mlýn, chatová oblast a bývalý pivovar).

Zimní počasí

1923 - vánoce na sněhu, napadalo 35 cm sněhu a ten se držel až do konce března 1924. 

1929 -  veliká zima,  která  neměla  mezi občany pamětníka,  pomrzly  ovocné  stromy, škoda činila 10 000 korun, pro velikou zimu bylo přerušeno vyučování ve škole.

1953 - v květnu napadal na rozkvetlé stromy sníh, ale i přesto byla veliká úroda.

1954 bylo až -27°C a suché mrazy

1960 bylo až -25°C

1961 - po dlouhé době byly bílé vánoce

1963  bylo -25°C až -30°C   (zamrzlé   všechny  řeky  a přístavy,  ustala  veškerá  vodní doprava).

1967 - velmi mírná zima

26. 11. 1969 - napadl sníh a držel se až do konce března 1970. 

Prosinec 1974 byl nejteplejším za posledních 100 let, teplota neklesla pod bod mrazu.

1. a 2. 6. 1977 byl mráz -5°C (zničena první úroda), ale na vánoce bylo +10°C.

Od 4. 12. 1978 - teplé  a  slunné  počasí,  které trvalo  až do Silvestra, kdy během jedné hodiny udeřil mráz -15°C z +14°C.

1979 a 1980 bylo až -30°C (děti měly uhelné prázdniny).

2005 bylo až -22°C.

Údaje v  kronice  se  často  zmiňují  o  krásném jarním počasí v měsících leden a únor, vánoce  na  sněhu  bývaly  zřídkakdy.  Tedy  léto  bylo  dosti  suché  a  voda ve studních pomalu, ale jistě mizela. Asi takové počasí, jaké známe nyní.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Informace z našeho webu na vašich chytrých telefonech. Využívejte mobilní aplikaci – V OBRAZE.